Splošni pogoji in varstvo podatkov

Coolio! – Splošni pogoji

1. uvod

Ti Splošni pogoji (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo celotno razmerje med posameznicami in posamezniki, ki se prijavijo v Coolio! družino in s tem postanejo člani Coolio! družine (v nadaljevanju posamično Član in skupno Člani) ter družbo LVMG d.o.o., Ulica Marije Mlinar 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 7040113000, davčna številka: SI 42292816 (v nadaljevanju: LVMG). Za namene teh Splošnih pogojev sta Član in LVMG skupno imenovana stranki in posamično stranka.

LVMG na trgu nudi storitve posredovanja oglaševalskega prostora pod znamko Coolio!. Obseg posredovanja oglaševalskega prostora je odvisen od želja naročnikov, zato LVMG ne daje nobenega zagotovila Članom, da bodo izbrani za sodelovanje v oglaševalski kampanji.

2. Prijava v Coolio! družino in trajanje članstva

Posameznik oziroma posameznica postane Član Coolio! družine s tem, ko v spletni obrazec vpiše vse obvezne podatke in izrazi strinjanje s Splošnimi pogoji in pravili, ki urejajo obdelavo osebnih in drugih podatkov. Vsak Član, pri prijavi v Coolio! družino, izrazi strinjanje s Splošnimi pogoji in se zaveže, da bo spoštoval določila Splošnih pogojev ves čas trajanja članstva v Coolio! družini.

 

Član Coolio! družine lahko postane zgolj polnoletna in polno poslovno sposobna oseba. Oseba, ki ni polnoletna ali ki ni polno poslovno sposobna, ne more postati Član.

 

Član lahko prekine članstvo v Coolio! družini kadarkoli. LVMG lahko kadarkoli brez razloga prekine članstvo Člana. V primeru, da Član skladno z določili veljavne zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zahteva izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov ali zahteva izvršitev pravice do prenosljivosti osebnih podatkov, članstvo Člana v Coolio! družini preneha.

3. Podatki, ki jih posreduje Član

Član se zavezuje, da so vsi podatki, ki jih je posredoval LVMG resnični in pravilni. Član se zavezuje, da bo vse podatke, ki jih je posredoval LVMG redno posodabljal. Član se zavezuje, da lahko LVMG zaradi posredovanja neresničnih ali nepravilnih podatkov oziroma zaradi kršitve obveznosti posodabljanja podatkov nastane škoda, za katero Član odgovarja v skladu s splošnimi pravili odškodninske odgovornosti.

 

Obdelava osebnih podatkov Člana je podrobneje opisana v ločenem dokumentu (»Coolio! – Varovanje zasebnosti«). 

4. Način sodelovanja med strankama

LVMG bo za vsako oglaševalsko kampanjo, ki jo naroči naročnik, angažiral enega ali več Članov za sodelovanje v oglaševalski kampanji. LVMG bo za sodelovanje v kampanji izbral Člane po prosti presoji, brez kakršnekoli obveznosti, da bi moral za posamezno kampanjo izbrati točno določenega Člana.

 

Po tem, ko LVMG izbere Člana za sodelovanje v kampanji, bosta stranki sklenili dogovor o načinu in trajanju sodelovanja, ter o drugih bistvenih elementih sodelovanja, kot na primer število objav na družbenih omrežjih in podobno (v nadaljevanju: Dogovor). Vsak Dogovor je podvržen določilom teh Splošnih pogojev.

 

Stranki lahko sodelujeta v kampanji na način: Ustvarjanje in objavljanje vsebin na družbenih omrežjih

Način sodelovanja v kampanji je preko ustvarjanja in objavljanja vsebin na družbenih omrežjih s strani Člana. Za ta način sodelovanja mora imeti Član javno dostopen profil na družbenih omrežjih.

 

Dogovor, ki ga stranki skleneta za ta način sodelovanja bo vseboval podatke o trajanju kampanje in številu objav na družbenih omrežjih, ki ga mora Član doseči, ter druge zadeve, ki so ključne za ta način sodelovanja med strankama. Član mora objavljati vsebine skladno z navodili LVMG. 

5. Pravila obnašanja

Vsak Član se mora zavedati, da je v času trajanja posamezne kampanje ambasador naročnika LVMG kar se mora odražati v ravnanju posameznega Člana, ki sodeluje v kampanji. Član se mora tekom trajanja kampanje in tudi po koncu trajanja kampanje vzdržati vseh ravnanj, ki bi lahko kakorkoli zmanjšala ugled naročnika ali LVMG. V primeru, da Član tekom trajanja kampanje ugotovi, da Član ravna v nasprotju s to točko Splošnih pogojev, ima LVMG pravico, da Člana izključi iz kampanje. V tem primeru Član za sodelovanje v kampanji ni upravičen do nadomestila.

6. Plačilo in plačilni pogoji

Stranki se lahko z Dogovorom dogovorita, da je Član za sodelovanje v kampanji upravičen do plačila v denarnem znesku oziroma do drugačnega nadomestila (v nadaljevanju: Plačilo). Če ni določeno drugače, so vsa Plačila določena v bruto zneskih.

 

LVMG bo izvršil Plačilo Članu, v roku 60 dni po uspešno zaključeni kampanji, pod pogojem, da bo Član LVMG posredoval pravilne in točne podatke za izvršitev Plačila, saj v nasprotnem primeru LVMG svoje obveznosti ne more izpolniti.

 

Zamudne obresti za primer zamude pri izvršitvi plačila znašajo 3,00% letno. 

 

Ker je Član fizična oseba, ki je davčni zavezanec, bo LVMG v imenu in za račun Člana plačal ustrezen znesek dohodnine. LVMG bo, kot plačnik davka, za Člana, ki je davčni zavezanec, izračunal, odtegnil in plačal dohodnino kot davčni odtegljaj. Pri tem se šteje, da je LVMG, ki je odtegnil davčni odtegljaj, davčni odtegljaj odtegnil v breme Plačila Članu. LVMG bo davčni odtegljaj izračunal in odtegnil ob obračunu Plačila, plačal pa na dan izvršitve Plačila.

7. Avtorske pravice

S sklenitvijo Dogovora in sodelovanjem v kampanji, Član na LVMG prenese vse materialne avtorske pravice, definirane v tej točki Splošnih pogojev, na vsebinah, ki jih Član ustvari in objavi na družbenih omrežjih tekom trajanja kampanje v povezavi z zadevno kampanjo ali na kakršenkoli način posreduje LVMG, vključno s pošiljanjem preko elektronske pošte (v nadaljevanju: Vsebine). Prenos materialnih avtorskih pravic na Vsebinah je vsebinsko, časovno in prostorsko neomejen in ekskluziven. LVMG ima pravico dajati Članu navodila glede ustvarjanja Vsebin.

 

Član na LVMG prenese vse materialne avtorske pravice na Vsebinah, vključno z, a ne omejeno na: pravico reproduciranja, predelave, avdiovizualne priredbe, pravico distribuiranja in dajanja v najem, pravico javnega izvajanja, javnega prenašanja, javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, pravico javnega prikazovanja, pravico dajanja na voljo javnosti, pravico prodaje in dajanja Vsebin v najem, distribuiranja Vsebin ali drugačne uporabe Vsebin, brez omejitve glede medijev na katerih se Vsebine nahajajo. LVMG sme z Vsebinami prosto razpolagati, brez kakršnihkoli omejitev. LVMG ima pravico prenesti na tretjo osebo katerokoli pravico na Vsebinah, deloma ali v celoti.

 

LVMG da Članu neekskluzivno in neprenosljivo licenco, da Vsebine objavi na svojih družbenih omrežjih in da jih uporablja v zasebne namene.

 

Član se strinja, da sodelovanje v kampanji in morebitno Plačilo dogovorjeno z Dogovorom, predstavlja zadostno in pravično nadomestilo za prenos materialnih avtorskih pravic na Vsebinah, kot je to določeno v tej točki Splošnih pogojev. Član se strinja, da v zvezi s prenosom materialnih avtorskih pravic na Vsebinah, do LVMG nima nobenih drugih zahtevkov. 

8. Nagradne igre

LVMG lahko občasno organizira nagradno igro h kateri lahko povabi Člane ali tretje osebe (v nadaljevanju skupaj Udeleženci in posamično Udeleženec). Če LVMG ne določi drugače so vse nagradne igre, ki jih organizira LVMG, podvržene temu poglavju Splošnih pogojev. Če ni določeno drugače, so k nagradni igri povabljeni zgolj Člani.

 

Organizator nagradne igre je LVMG. S sodelovanjem v nagradni igri Udeleženec soglaša z določbami tega poglavja, ki ureja nagradne igre in morebitnimi drugimi pogoji sodelovanja v nagradni igri. LVMG lahko za vsako nagradno igro določi podrobnejše pogoje in trajanje posamezne nagradne igre. Udeleženec se poteguje za nagrade opredeljene v podrobnejših pogojih posamezne nagradne igre pri čemer mora Udeleženec opraviti določeno dejanje ali doseči določen uspeh določen v podrobnejših pogojih posamezne nagradne igre. 

 

V nagradni igri lahko sodelujejo zgolj rezidenti Republike Slovenije s slovensko davčno številko in veljavnim transakcijskim računom odprtim v Republiki Sloveniji, ki so dopolnili 18 let. Sodelujoči, ki so mlajši od 18 let ali so omejeno poslovno sposobni ne morejo sodelovati v nagradnih igrah.

 

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim primeroma uvrščajo: stroški dostopa do interneta, stroški prenosa podatkov, stroški povezani s prevzemom nagrade, ostali stroški povezani s sodelovanjem v nagradni igri.

 

Če ni določeno drugače v podrobnejših pogojih posamezne nagradne igre, bo podelitev nagrad potekala ob koncu nagradne igre. Izid nagradne igre je dokončen. Pritožba nanj ni mogoča.

 

Do nagrade so upravičeni vsi Udeleženci, ki izpolnjujejo pogoje določene v podrobnejših pogojih vsake posamezne nagradne igre. Nagrade bodo opredeljene v podrobnejših pogojih vsake posamezne nagradne igre. Če ni določeno drugače v podrobnejših pogojih nagradne igre in v primeru, da je predvideno, da bo v nagradni igri podeljenih več nagrad, lahko Udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če bi bil Udeleženec upravičen do dveh ali več nagrad, prejme le eno, višjo nagrado. Nagrade niso zamenljive ali prenosljive na tretje osebe. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si LVMG pridržuje pravico, da Udeležencu zavrne sodelovanje v nagradni igri, ga iz nagradne igre izključi in mu ne izplača nagrade. V kolikor je nagrada opredeljena v denarnem znesku, ta znesek predstavlja bruto znesek od katerega LVMG odvede davek na dohodek fizičnih oseb. 

 

Če ni določeno drugače v podrobnejših pogojih nagradne igre, bo nagrajeni Udeleženec prejel obvestilo o nagradi na naslov elektronske pošte, ki jo je posredoval ob prijavi v Coolio! družino. Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, ko ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti LVMG. Nagrada se prevzame z nakazilom na nagrajenčev transakcijski račun. Če ni določeno drugače v podrobnejših pogojih nagradne igre, je LVMG dolžan nagrajenca obvestiti o prejemu nagrade v roku 7 dni od zaključka nagradne igre in mu omogočiti prevzem nagrade v 15 dneh, ko prejme vse zahtevane podatke. Nagrade dobljene v nagradnih igrah LVMG so obdavčene po zakonu, ki ureja dohodnino, kot drugi dohodki. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. Akontacijo dohodnine obračuna in odvede LVMG.

 

Za prevzem nagrade mora nagrajenec predložiti naslednje osebne podatke: točen naslov stalnega bivališča, davčno številko in številko transakcijskega računa. Če nagrajenec v 15 dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če LVMG ugotovi, da: Udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, je Udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, Udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali podrobnejšimi pogoji vsake posamezne nagradne igre ali jih ne izpolni pravočasno. V primeru, ko Udeleženec izgubi pravico do nagrade, LVMG sam presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 

LVMG si pridržuje pravico, da Udeležencem, ki kršijo Splošne pogoje, splošne pogoje nagradne igre, podrobnejše pogoje posamezne nagradne igre ali določbe drugega pogodbenega razmerja med LVMG in Udeležencem ali delujejo v nasprotju z njimi ali na kakšen drug način onemogočajo potek nagradne igre ali poskušajo nedopustno vplivati na potek nagradne igre ali izid, onemogoči nadaljnje sodelovanje v nagradni igri, LVMG pa ima tudi pravico, da prekine članstvo Udeleženca, ki je Član. Udeleženec se z udeležbo v nagradni igri dodatno in brez izjem zavezuje, da ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov, ki bi motili, onesposobili, ali na kakršenkoli način škodovali ali vplivali na izvedbo nagradne igre, za kar odškodninsko in kazensko odgovarja.

 

LVMG si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb tega poglavja Splošnih pogojev in podrobnejših pogojev posamezne nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti ali določila zakonov in podzakonskih aktov.

O vseh spremembah nagradne igre bo LVMG Udeležence sproti obveščal na običajen način.


9. Končne določbe

LVMG si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje kadarkoli, brez da bi imel obveznost o tem v naprej obvestiti Člane oziroma ostale osebe, ki jih zadevajo ti Splošni pogoji.

 

V kolikor bi bilo katerokoli določilo Splošnih pogojev ali Dogovora neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost ostalih določil in ne vpliva na veljavnost Splošnih pogojev in Dogovora kot celote. V primeru, da bi bila katerakoli določba neveljavna, ali je ne bi bilo mogoče izvršiti, kakor tudi če določeno vprašanje ni urejeno s Splošnimi pogoji ali Dogovorom, potem bo tako določbo ali pogodbeno praznino nadomestila razlaga, ki odseva namen strank in duh Splošnih pogojev ter Dogovora.

 

Za razlago teh Splošnih pogojev in vseh pravnih razmerij, za katera veljajo ti Splošni pogoji, se uporablja pravo Republike Slovenije. Član v razmerju do LVMG ni potrošnik, zato določbe potrošniške zakonodaje ne veljajo in se ne uporabljajo pri presoji razmerja med Članom in LVMG.

 

Vse spore, nesoglasja ali zahtevke, ki izhajajo iz teh Splošnih pogojev ali iz kateregakoli pravnega razmerja za katerega veljajo ti Splošni pogoji, vključno s kršitvami, prenehanjem ali veljavnostjo Splošnih pogojev ali kateregakoli pravnega razmerja za katerega veljajo ti Splošni pogoji, bosta stranki reševali po mirni poti. V kolikor rešitev spora, nesoglasja ali zahtevka po mirni poti ne bo mogoča v roku 60 dni od začetka reševanja spora, bo vsak tak spor, nesoglasje ali zahtevek dokončno rešen v arbitražnem postopku v skladu z Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije z uporabo pravil o pospešenem arbitražnem postopku. Arbitražni senat bo sestavljen iz arbitra posameznika. Sedež arbitraže bo v Ljubljani, Slovenija. Arbitražni postopek bo potekal v Slovenskem jeziku. Glede vsebine spora se bo uporabilo pravo Republike Slovenije.

 

Ti Splošni pogoji veljajo od 01. 01. 2023.


Coolio! – Varstvo zasebnosti

1. Kratek uvod

Ta dokument je namenjen seznanitvi posameznika, katerega osebne podatke obdeluje družba LVMG d.o.o., s pravicami, ki se nanašajo na njegove osebne podatke in z ostalimi zadevami, ki se nanašajo na obdelavo posameznikovih osebnih podatkov. LVMG d.o.o. je lastnik in upravljalec spletnih strani www.coolio.si in www.cooliohub.si.

 

LVMG d.o.o. posveča posebno skrb varovanju osebnih podatkov posameznikov. Obdelava osebnih podatkov se izvaja zgolj za namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani. Z osebnimi podatki posameznikov LVMG d.o.o. ravna z največjo skrbnostjo in v skladu z veljavno zakonodajo. Ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja in stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, LVMG d.o.o. z izvajanjem ustreznih tehničnih in organizacijskimi ukrepov stremi k zagotavljanju najvišjega možnega nivoja varnosti osebnih podatkov.

 

Coolio! in ostale storitve, ki jih ponuja LVMG d.o.o. niso namenjene otrokom (niso storitve informacijske družbe, ki se ponujajo neposredno otrokom). Sodelovanje z LVMG d.o.o. in članstvo v Coolio! družini je namenjeno zgolj polnoletnim osebam, ki so polno poslovno sposobne. S posredovanjem osebnih podatkov LVMG d.o.o. posameznik jamči, da je polnoleten in polno poslovno sposoben. V primeru, da LVMG d.o.o. ugotovi, da posameznik ni polnoleten oziroma ni polno poslovno sposoben, bo LVMG d.o.o. izbrisal vse osebne podatke tega posameznika, kar pomeni tudi avtomatsko prenehanje članstva v Coolio! družini.

2.Identiteta in kontaktni podatki upravljavca ter način uveljavljanja pravic

Upravljalec osebnih podatkov, ki so predmet tega dokumenta, je družba LVMG d.o.o., Ulica Marije Mlinar 9, 1000 Ljubljana.

 

Posameznik, katerega osebne podatke obdeluje LVMG d.o.o., lahko svoje pravice, ki so navedene v tem dokumentu in morebitne druge, ki jih posamezniku daje veljavna zakonodaja, uveljavlja tako, da pošlje e-pošto na naslov: info@coolio.si.

 

Posameznik lahko morebitna vprašanja, ki jih ima v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, naslovi na LVMG d.o.o. tako, da pošlje e-pošto na naslov: info@coolio.si.


3. Osebni podatki, namen obdelave in pravna podlaga za obdelavo

Za boljšo preglednost tega dokumenta so osebni podatke, ki jih obdeluje LVMG d.o.o. razdeljeni v več kategorij.

 

a) Podatki posredovani ob prijavi v Coolio! družino

Ob prijavi v Coolio! družino vsak posameznik posreduje sledeče podatke: ime, priimek, e-mail in geslo, spol, letnico rojstva, povezavo do Facebook profila, povezavo do Instagram profila, povezavo do TikTok profila in interesna področja. Posameznik LVMG d.o.o. posreduje še sledeče podatke, ki so nujni za to, da lahko LVMG d.o.o. izpolni morebitne obveznosti do posameznika, ki jih ima po sklenjeni pogodbi: naslov, davčna številka, EMŠO, številka TRR. Ti podatki se obdelujejo za namen vključitve posameznika, ki se prijavi v Coolio! družino, v oglaševalske kampanje, ki jih LVMG d.o.o. izvaja za svoje naročnike in za obveščanje posameznika o novicah povezanih s članstvom v Coolio! družini. LVMG d.o.o. te podatke obdeluje za namen sklenitve in izvajanja pogodbe s posameznikom, davčna številka, EMŠO, številka TRR pa tudi za izpolnitev zakonskih obveznosti LVMG d.o.o. Ti podatki so nujni za vključitev posameznika v posamezno kampanjo, ki bo ustrezala pričakovanjem posameznika in pričakovanjem naročnika. V kolikor posameznik zadevnih osebnih podatkov ne posreduje oziroma posreduje napačne ali pomanjkljive podatke, ga LVMG d.o.o. ne more vključiti v posamezno kampanjo. Posameznik je dolžan LVMG d.o.o. posredovati točne podatke, saj v nasprotnem primeru LVMG d.o.o. ni zmožen izpolnjevati svojih obveznosti. V primeru, da posameznik posreduje napačne ali pomanjkljive podatke, ga ima LVMG d.o.o. pravico izključiti iz Coolio! družine in izbrisati vse podatke, ki se nanašajo na posameznika.

Vaše osebne podatke (Ima in Priimek, telefonska številka e-poštni naslov) zbiramo samo v primeru, ko nam vi to omogočite oz. v to privolite – kadar se naročite na naše e-novice. Od naših novic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer na info@coolio.si. Če se spremenijo vaši osebni podatki, vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na info@coolio.si. 

 

b) Podatki obdelovani v času trajanja posamezne kampanje

Tekom trajanja posamezne kampanje, v katero je vključen posameznik, ki je član Coolio! družine, LVMG d.o.o. zbira in obdeluje tudi podatke, ki jih ta posameznih objavlja na svojem profilu na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, TikTok). Obdelava teh podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe, sklenjene med posameznikom in LVMG d.o.o., torej za preverbo izpolnjevanja obveznosti pogodbenih strank, ki jih imata na podlagi sklenjene pogodbe. Posameznik tekom posamezne kampanje LVMG d.o.o. posreduje (tudi preko elektronske pošte) tudi fotografije in video vsebine, ki lahko predstavljajo osebne podatke. Vse avtorske pravice na teh objavah, foto in video vsebinah so skladno s Coolio! Splošnimi pogoji so prenesene na LVMG d.o.o., zato lahko LVMG d.o.o. te objave, foto in video vsebine uporablja po lastni presoji, brez omejitev. 

 

c) Podatki posredovani z uporabo kontaktnega obrazca oziroma s pošiljanjem e-pošte

Ob pošiljanju sporočil z uporabo kontaktnega obrazca, dostopnega na spletni strani www.coolio.si in/ali www.cooliohub.si oziroma s pošiljanjem sporočila na katerikoli e-poštni naslov registriran na domenah coolio.si in/ali cooliohub.si (npr. info@coolio.si), posameznik LVMG d.o.o. posreduje določene podatke (ime in priimek, e-poštni naslov, naslov sporočila in vsebino sporočila). Te podatke posameznik posreduje prostovoljno, LVMG d.o.o. pa te podatke uporabi zgolj za namene komunikacije z zadevnim posameznikom. Te podatke posameznika LVMG d.o.o. obdeluje na podlagi soglasja posameznika.

Vaše osebne podatke (Ima in Priimek, telefonska številka e-poštni naslov) zbiramo samo v primeru, ko nam vi to omogočite oz. v to privolite – kadar se naročite na naše e-novice. Od naših novic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer na info@coolio.si. Če se spremenijo vaši osebni podatki, vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na info@coolio.si. 


4. Obveščanje posameznikov o načrtovanih kampanjah

LVMG d.o.o. bo kontaktne podatke posameznikov, ki so člani Coolio! družine, uporabil tudi za obveščanje le-teh o načrtovanih bodočih kampanjah in za komunikacijo s člani Coolio! družine z namenom izboljšanja storitev, ki jih ponuja LVMG d.o.o. Le tako lahko LVMG d.o.o. zagotovi najvišji nivo zadovoljstva članov Coolio! družine in naročnikov oglaševalskih kampanj.

5. Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov, ki so predmet tega dokumenta, so zaposleni pri LVMG d.o.o. in pogodbeni izvajalci ter zastopniki in družbeniki LVMG d.o.o. LVMG d.o.o. bo osebne podatke posameznikov posredoval potencialnim naročnikom LVMG d.o.o. zgolj ob predhodnem soglasju posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

6. Obdobje hrambe osebnih podatkov

LVMG d.o.o. hrani podatke toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

 

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakonodaja za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

7. Pravice posameznika

Posameznik ima pravico, da od LVMG d.o.o. zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da ugovarja obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov, vse v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES).

 

Kadar LVMG d.o.o. obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve, ima posameznik pravico, da privolitev kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

Posameznik ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

8. Za konec

V času hitro spreminjajočih se gospodarskih razmer in konstantni potrebi po prilagajanju na njih in na spreminjajočo se zakonodajo, si LVMG d.o.o. pridržuje pravico, da ta dokument kadarkoli spremeni. V takem primeru bo LVMG d.o.o. posameznike obvestil o spremembi tega dokumenta.

 

Ta dokument velja od 01. 01. 2023.